Кажани (Chiroptera) є одним з найчисленніших рядів ссавців, вони мають високий охоронний статус, і більшість видів вважаються рідкісними та зникаючими тваринами. В країнах Західної Європи кажани визнані важливими індикаторами стану природних екосистем (http://www.bats.org.uk/pages/bats_as_indicators.html, http://www.ibats.org.uk/).

Рис. 1. Нічниця Бехштейна – один із спійманих видів кажанів.Як усі групи зникаючих тварин, кажани потребують чіткої оцінки змін, які відбуваються у їх популяціях, і це може бути здійснено шляхом моніторингу, включаючи оцінку деяких кількісних популяційних параметрів.

У світі існує два основних підходи до моніторингу кажанів: акустичний моніторинг з використанням ультразвукових детекторів та візуальний моніторинг з обліком у літніх та зимових сховищах кажанів. Але ці способи є дистанційними і дають уривчасті дані про абсолютну та відносну чисельність кажанів на момент обліку, вони не дозволяють отримати дані про популяційну структуру цих тварин. В Україні найчастіше використовується облік кажанів у зимових сховищах. Єдиний та стандартизований підхід до моніторингу літнього населення кажанів в Україні відсутній. На багатьох природних територіях та об’єктах ПЗФ України видовий склад та структура населення кажанів досі залишаються нез’ясованими.

Програма інвентаризації та моніторингу кажанів була розпочата у 2008 році на території Національного природного парку (НПП) «Гомільшанські ліси» (Харківська область), для якого вже було відомо мешкання  10 видів кажанів. Ми порівняли дані з ефективності використання різних способів дослідження кажанів (павутинні тенета, пластикова пастка, ультразвуковий детектор) на території НПП «Гомільшанські ліси» за період 1999-2007 рр. Найбільш ефективним способом з’ясування видового складу та популяційної структури кажанів виявилися павутинні тенета. Було вирішено перевірити: чи можна у стислі терміни (протягом липня) виявити всі види кажанів на даній території за допомогою стандартизованої системи відловів павутинними тенетами. Липень – найкращий час для відловів, тому що  молоді особини вже стали на крило, а осіння міграція кажанів ще не розпочалася. І це було успішно здійснено, були спіймані всі десять видів за загальної кількості спійманих тварин – 504.

Суть методу інвентаризації полягає у двох послідовних серіях відловів кажанів за допомогою павутинних тенет на території площею близько 400-500 га. Обидві серії проводяться в липні на 10 точках у типових для даної місцевості біотопах.

У якості параметрів для моніторингу були виділені наступні показники:

видовий склад – базовий параметр, зникнення або поява видів кажанів буде точно фіксувати зміни фауни у цілому;

відносна чисельність видів  – (частка кожного виду від загальної суми спійманих тварин)

зміни цього параметру у часі дозволять судити про скорочення чи збільшення чисельності тих чи інших видів, також цей показник може відображати біотопічну приуроченість кажанів, при порівнянні різних територій між собою;

відносна чисельність – (індекс кількості особин кажанів, спійманих впродовж години) – відображає чисельність кажанів на конкретній території і дозволяє відстежувати динаміку чисельності групи у цілому;

індекс «особин на годину» для кожного виду – відображає відносну чисельність для кожного виду кажанів і дозволяє порівнювати різні біотопи та сезони року між собою, зміни цього параметру у часі також свідчать про стан популяції окремого виду у часі;

репродуктивний статус виду – відображає придатність конкретної території для розмноження виду, зміни цього параметру у часі можуть відображати зміни (або відсутність змін) виводкової області виду;

співвідношення статей серед молодих та дорослих особин – важливий параметр для розуміння шляхів розповсюдження статево вікових груп всередині ареалу виду;

показник успішності інвентаризації – кількість або відсоток успішних (коли була спіймана хоча б одна особина) ночей відловів та загальна кількість особин на один відлов;

комплекс параметрів стану росту та розвитку молодих тварин та ваги дорослих – відображає вплив кліматичних факторів даного року на кажанів, зміни цього параметру у часі можуть відображати вплив змін клімату на кажанів.

Первинна інвентаризація, тобто виявлення усіх цих параметрів, є першим кроком на шляху до подальшого моніторингу популяцій кажанів. При повторній інвентаризації на тій самій території через 2-4 роки ми можемо отримати дані про зміни цих параметрів у часі і, таким чином, здійснювати моніторинг літнього населення кажанів на даній території.

Станом на цей час первинна інвентаризація літнього населення кажанів була проведена на п’яти територіях (див. карту), чотири з яких розміщені в Україні, одна в Росії. Загалом зібрані дані по 16 видам кажанів (Таб.1), в процесі роботи було спіймано 1869 тварин. Також на трьох з п’яти територій інвентаризації усі спіймані особини кажанів були мічені алюмінієвими кільцями, з наступним переданням даних до Українського центру кільцювання (Київ, Україна).

Таблиця 1. Список видів кажанів, залучених до програми моніторингу та їх статус
№    Види    Статус
1    Myotis  myotis    Нічниця велика    +
2    Myotis dasycneme    Нічниця ставкова    +
3    Myotis brandtii    Нічниця Брандта    +
4    Myotis mystacinus    Нічниця вусата    +
5    Myotis daubentonii    Нічниця водяна    ++
6    Myotis nattereri    Нічниця Наттерера    +
7    Myotis bechsteinii    Нічниця Бехштейна    +
8    Nyctalus  noctula    Вечірниця руда    ++
9    Nyctalus leisleri    Вечірниця мала    ++
10    Barbastella barbastellus    Широковух європейський    +
11    Pipistrellus  pygmaeus    Нетопир пігмей    +
12    Pipistrellus nathusii    Нетопир лісовий    ++
13    Vespertilio murinus    Лилик двоколірний    ++
14    Eptesicus serotinus    Кожан пізній    +
15    Plecotus auritus    Вухань звичайний    +
16    Plecotus austriacus    Вухань австрійський    +
«++», «+» – види кажанів, залучені до програми інвентаризації та моніторингу
“++” – масові індикаторні види

Рис. 2. Карта місць проведення первинної інвентаризації кажанів

Рис. 2. Карта місць проведення первинної інвентаризації кажанів

№    територія    рік    кількість видів    кількість особин
1    НПП «Гомільшанскі ліси»    2008    10    504
2    Заповіднe урочище «Яремівске»    2009    10    660
3    НПП «Галицький»    2010    9    30
4    Чорнобильска зона відчудження    2010    7    434
5    НП «Смоленське Поозерря»    2010    8    241
Координатори програми:
Гукасова Альона Сергіївна       gukasova at ukr.net
Влащенко Антон Сергійович    vlaschenko at yandex.ru

Міжвідомча науково-дослідна лабораторія «Вивчення біолоічного різноманіття та розвитку заповідної справи»,  м. Харків

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Інформація про кажанів :     http://www.kazhan.org.ua/ukr/species.htm
Основні наукові публікації по результатах досліджень:

Влащенко А.С., Гукасова А.С. Разработка метода инвентаризации видового состава и структуры населения рукокрылых// Запов. справа в Україні. 2009. Т. 15. вип. 1. С. 49-57

Влащенко А.С., Гукасова А.С. Фауна и население рукокрылых (Chiroptera) проектируемого заказника «Яремовский» (Харьковская область) // Запов. справа в Україні. 2010. Т.16.  вып. 2. С. 64-70.

Gukasova A., Vlaschenko A. 2010.Bat fauna primary inventory and monitoring using mist nets.//15th International Bat Research Conference (August 23-27, 2010, Prague): 157

Фото з експедицій:

Антон Влащенко випускає кажанів на волю у Чорнобильській зоні відчудженняЗважування Нічниці великої Myotis myotis у НПП «Галицький»Визначення та вимірювання кажанів у НПП «Галицький»Встановлення тенет у НП «Смоленське Поозерря»